Estatuts

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA NOUS HORITZONS

 
TITOL I - NORMES GENERALS

ARTICLE 1.-

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d'interès generals previstes en aquests estatuts.

La fundació es denomina "FUNDACIÓ PRIVADA NOUS HORITZONS"

La fundació té vocació de permanència i una durada indefinida.

ARTICLE 2.-

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar.

La Fundació pot realitzar tot tipus d'activitat econòmica, actes, contractes i negocis sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

ARTICLE 3.-

La Fundació, amb respecte d'allò establert a les Lleis, es regirà per la voluntat dels fundadors, manifestada en l'escriptura d'atorgament de la carta fundacional, per l'establert en aquests estatuts i els acords que en interpretació i desenvolupament d'aquella voluntat adopti el Patronat en exercici de les seves funcions.La Fundació realitzarà les seves activitats principalment a Catalunya. No obstant, pot actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol així com a escala internacional.

ARTICLE 4.-

La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, passatge del Rellotge, 3.


TITOL II - FINALITATS I ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 5.-

La Fundació té per objecte la promoció de la solidaritat i la defensa dels drets humans, així com el foment de l'estudi i investigació de les ciències polítiques i socials, especialment en llengua catalana com a mitjà de foment de la dita llengua en les activitats realitzades o promocionades per la Fundació. També te com a objectiu la cooperació internacional i l'ajut al desenvolupament.

ARTICLE 6.-

Per a la consecució dels fins fundacionals, la fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament o en col.laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

En particular, la Fundació podrà crear i convocar premis a la investigació; instituir beques, ajudes i pensions per a investigadors i estudiants; fomentar en qualsevol forma els estudis de les ciències polítiques i socials i la seva divulgació, promovent intercanvis de professors, professionals i estudiants entre Catalunya i les altres nacionalitats estrangeres.

Podrà organitzar i finançar, per si mateixa o en col•laboració amb altres entitats, públiques i privades, cursos que tinguin per objecte l'estudi de qualsevol temes relacionats amb les ciències polítiques i socials, la defensa dels drets humans i el foment de la solidaritat

A fi de difondre les activitats de la Fundació i les investigacions i estudis realitzats amb el seu ajut o relacionats amb els seus objectius, podrà també editar, finançar o subvencionar publicacions científiques, periòdiques o unitàries, preferentment en llengua catalana com a mitjà de foment de la mateixa.

Promourà l'execució d'activitats de cooperació al desenvolupament humà, en especial, a l'eradicació de la pobresa i fomentarà l'educació, informació i sensibilització de la societat catalana en matèria de Drets Humans i de cooperació

L'anterior enumeració d'activitats de la Fundació no té caràcter limitatiu, ni entranya obligatorietat d'atendre'ls a tots, ni un ordre de prelació entre ells.

El Patronat tindrà plena llibertat per a seleccionar, entre aquests objectius, el que consideri més oportú o adequat a les circumstancies, o realitzar-ne d'altres que compleixin les seves finalitats essencials i la voluntat dels fundadors.

ARTICLE 7.-

Les rendes i altres ingressos que obtingui la Fundació s'han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts a la legislació vigent.
Son beneficiaris de la fundació totes les persones.

La Fundació atorgarà els seus beneficis amb rigorós respecte a la justícia a les persones o entitats que justifiquin mèrits i respectin les finalitats fundacionals per acord del Patronat amb la subjecció als criteris de no-discriminació i imparcialitat.


TITOL III - ORGANS DE LA FUNDACIÓ

ARTICLE 8.-

El govern, administració i representació de la Fundació corresponen al Patronat.

Els òrgans de la Fundació exerciran les seves respectives funcions i competències amb independència i sense altres limitacions que les que estableixin aquests Estatuts i les Lleis, amb escrupolós respecte a la voluntat dels fundadors, posada de manifest a l'escriptura fundacional i als Estatuts.

ARTICLE 9.-

La competència del Patronat s'estén a tot allò que concerneix al govern i administració de la Fundació, a la qual representa amb plenitud de facultats amb l'abast que sigui necessari per a la consecució dels fins fundacionals.Li correspon la interpretació, desenvolupament i execució de la voluntat manifestada pels fundadors en l'escriptura de constitució i en aquests Estatuts.

El Patronat dirigirà el funcionament intern de la Fundació; establirà per això els Reglaments que consideri convenients; decidirà, entre les finalitats fundacionals, aquelles que han d'ésser ateses amb prioritat, nomenarà i separarà lliurement el personal directiu, facultatiu, tècnic administratiu, auxiliar i subaltern; fixarà les condicions econòmiques i laborals; tindrà cura de l'encertada aplicació de les inversions i dirigirà tots els serveis.

En general, assumirà totes les facultats i funcions no reservades a altres òrgans per aquests Estatuts.

ARTICLE 10.-

El Patronat és un òrgan col•legiat compost per tres grups diferents de patrons: patrons institucionals, patrons vitalicis i patrons temporals.

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic o per delicte de falsedat.

ARTICLE 11.-

Són patrons institucionals les tres entitats fundadores.

Exerciran el seu càrrec a través de la persona física nomenada a tal efecte d'acord amb les normes que les regulin o que designin a aquest efecte per part de l'òrgan competent.Si es produïssin variacions a l'estructura Associativa o administrativa o en les finalitats d'algun dels patrons Institucionals, el ple del Patronat decidirà per acord adoptat per majoria de dos terços del seus membres la procedència de la seva continuïtat com a patró o la seva substitució per entitat distinta.

ARTICLE 12.-

La Fundació tindrà un màxim d'onze patrons vitalicis encarregats d'assegurar la continuïtat dels seus treballs. Ostentaran tal qualitat les persones físiques nomenades amb tal condició, i només cessaran en el seu càrrec per mort, incapacitat o renuncia.Els nomenaments posteriors i la substitució dels que causaren baixa s'efectuarà conjuntament pels patrons institucionals i els vitalicis.

ARTICLE 13.-

Els patrons temporals, fins a un màxim de vint-i-cinc exerciran el seu càrrec per períodes de quatre anys, a comptar des de la data del seu nomenament que s'efectuarà pel Patronat i podran ser indefinidament reelegits per períodes d'igual durada.
La cessació dels Patrons temporals es produirà automàticament transcorregut quatre anys des de la data de nomenament, sigui la que sigui la data d'acceptació o presa de possessió del càrrec.

ARTICLE 14.-

El Patronat designarà, per majoria absoluta dels seus membres, i entre aquests, un President i un Vice-president. També nomenarà un Secretari, que podrà no pertànyer al Patronat. En aquest cas tindrà dret a assistir amb veu però sense vot a les seves reunions.
El President representa institucionalment a la Fundació, ordena la convocatòria, fixa l'ordre del dia, presideix, dirigeix i aixeca les sessions i deliberacions del Patronat.
El Vice-president exercirà les funcions pròpies del President en els casos d'absència, malaltia o impossibilitat d'aquest.
El Secretari convoca, en nom del President, les reunions del Patronat i n'estén les actes, conserva el llibre d'actes i autoritzarà amb el President, i en lliura els certificats corresponents amb el vist-i-plau del President.

ARTICLE 15.-

El Patronat es reunirà quantes vegades ho decideixi el seu President o quan ho sol•liciti la quarta part dels seus membres.

Cursarà la convocatòria el Secretari, per manament del President, per qualsevol mitjà idoni perquè amb la prudencial antelació pugui arribar a coneixement dels Patrons.

La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de cinc dies respecte de la data de celebració.
El Patronat haurà de convocar-se sempre que ho sol•liciti una quarta part dels seus membres. La sol•licitud haurà de dirigir-se al President o a la persona legitimada per fer la convocatòria i haurà d'incloure els assumptes que hagin de tractar-se. La reunió, en aquest cas, haurà de celebrar-se en el termini de trenta dies a contar de la sol•licitud.

La convocatòria serà única i el Patronat quedarà vàlidament constituït per deliberar i prendre acords quan concorrin a la reunió la meitat mes un dels membres que, per haver acceptat el càrrec, gaudeixin de la condició de Patrons.De forma excepcional el Patronat es podrà reunir mitjançant videoconferència, multiconferència o d'altres sistemes que no impliquin la presència física dels patrons, sempre que quedi garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. En aquest cas, s'entén que la reunió es celebra en el lloc on es trobi el President.

Els Patrons no podran delegar en cap persona la seva representació.

ARTICLE 16.-

Llevat dels casos en els que la Llei o els presents Estatuts determinin altrament, els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels patrons concurrents a la reunió. Quan sigui preceptiva l'adopció d'una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d'interessos amb la Fundació.

ARTICLE 17.-

El càrrec de Patró és gratuït. Els seus titulars tindran dret al reembossament de les despeses de desplaçament que efectuïn per assistir a les reunions i per totes les altres que es produeixin en el compliment dels encàrrecs o funcions que es confiï al Patronat.

ARTICLE 18.-

Els patrons i les persones indicades a l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya han d'abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l'objectivitat en la gestió de la Fundació.

Els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre i quan s'articuli mitjançant un contracte que determini clarament las tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han de ser diferents de les tasques i funcions que son pròpies del càrrec de patró.
El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació haurà de ser inferior al nombre de patrons previst per a que el Patronat es consideri vàlidament constituït.
Els patrons i les persones que se equiparen a ells, d'acord amb l'article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la seva necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del patró o persona equiparada. Abans de portar a terme l'operació, el Patronat haurà d'adoptar una declaració responsable i presentar-la al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent.


ARTICLE 19.-

Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d'absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
e) Renúncia notificada al Patronat.
f) Per Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que declari la remoció del càrrec.
g) Les altres que estableixin la Llei o els Estatuts.

TITOL IV- ALTRES ORGANS

ARTICLE 20.-

Amb l'objecte de facilitar el compliment de les seves funcions el Patronat podrà delegar les funcions que legal o estatutàriament no siguin indelegables en un o mes patrons mitjançant l'acord de delegació que fixarà l'abast, límits i durada de la delegació així com els criteris en que hagi de dur-se a terme.Així mateix podrà atorgar apoderaments amb facultats determinades i individualitzades a favor de persones de la seva lliure elecció, sempre dins les facultats que li corresponguin.

ARTICLE 21.-

El Patronat pot nomenar a una Equip Coordinador a qui correspondrà la gestió ordinària de la Fundació.

A més, de les facultats que expressament li delegui el Patronat, l'Equip Coordinador tindrà les següents:

1. Emetre els dictàmens, informes i consultes que li sol•liciti el Patronat.
2. Proposar al Patronat la concessió d'ajudes econòmiques, subvencions i beques, i en general, l'aplicació dels fons de la Fundació i les inversions del seu capital.

ARTICLE 22.-

L'equip Coordinador estarà integrat pel President del Patronat i dos patrons designats per acord del Patronat, amb el vot de la majoria absoluta del nombre dels seus membres.

Actuarà com a Secretari, qui exerceixi aquest mateix càrrec del Patronat, però no tindrà dret a vot.

Els Directors dels Instituts assistiran amb veu però sense dret a vot a les reunions de l'Equip Coordinador.

ARTICLE 23.-

L'Equip Coordinador es reunirà sempre que ho sol•liciti qualsevol dels seus components, i almenys un cop al mes.
Els acords es prendran per majoria del nombre dels seus membres; en cas d'empat decidirà el vot de qualitat del President.

ARTICLE 24.-

D'acord amb la voluntat del Patronat i els objectius de la Fundació, es podran constituir els instituts oportuns.

ARTICLE 25.-

Per a cada institut es nomenarà un Consell Rector, el qual organitzarà i desenvoluparà les activitats respectives, sota la suprema direcció del Patronat i de l'Equip Coordinador.
Anualment, cada institut prepararà una memòria descriptiva de les activitats desenvolupades i el programa proposat per a l'exercici següent, que sotmetrà a l'Equip Coordinador, al qual compet redactar i sotmetre al Patronat la Memòria general sobre les activitats de la Fundació.

ARTICLE 26.-
A cada institut el Patronat crearà les comissions i grups de treball que en cada moment es considerin convenients, sota la supervisió i direcció del seu respectiu Director.

ARTICLE 27.-

L'equip Coordinador podrà, en qualsevol moment, convocar els Directors del instituts, amb objecte de portar a terme les funcions de coordinació que li encomanen aquests Estatuts. Per aquesta mateixa finalitat, podrà constituir, amb caràcter permanent, un Consell Tècnic.

ARTICLE 28.-

La Fundació tindrà un Consell Assessor integrat per un màxim de cent-cinquanta persones nomenades pel Patronat amb caràcter indefinit i cessaran en el seu càrrec per mort, incapacitat, renuncia o acord del patronat en tal sentit.

El Consell Assessor tondrà les següents funcions consultives:
- Informar sobre les consultes que li realitzi el Patronat de la Fundació sobre qüestions pròpies de les seves finalitats.
- Emetre opinió sobre el contingut de les publicacions que editi la fundació o sobre el actes que organitzi.

El Consell Assessor serà convocat sempre que així ho determini el President del Patronat, qui procurarà que, al menys, es convoqui una vegada a l'any.

Els membres del Consell Assessor podran ser convidats a les reunions del Patronat en les que, en cap cas, disposaran dret de vot.


TITOL V - RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 29.-

El Patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns i queda vinculat al compliment dels fins fundacionals.

Està integrat per les aportacions realitzades pels fundadors a l'acte constitucional; pels béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d'incrementar la dotació; pels rendiments, fruits, rendes i productes i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.


ARTICLE 30.-

L'alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns de i drets que integren el patrimoni fundacional s'ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d'aquests béns. En qualsevol cas, l'import obtingut s'ha de reinvertir en l'adquisició d'altres béns i drets que se subroguin en el lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

Si es donessin circumstàncies especials que impedeixin complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dura terme l'acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donem aquestes circumstàncies i ha d'aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l'acte de disposició i les raons que justifiquen la no reinversió. També s'ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d'estar sempre dins de les finalitats de la fundació.

Es requereix la prèvia autorització del protectorat per a fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

a) si el donant ho ha exigit expressament.
b) si ho estableix una disposició legal o estatutària.
c) si els béns objecte de disposició s'han rebut d'institucions públiques o s'han adquirit amb fons públics.

ARTICLE 31.-

En la custodia dels béns del patrimoni de la Fundació s'acompliran les següents regles:

a) Els béns immobles i drets reals s'inscriuran en el Registre de la Propietat, a nom de la Fundació.
b) Els títols, valors públics o privats, de renda fixa o variable, es dipositaran a nom de la Fundació en establiment bancari amb seu a Catalunya, designat pel Patronat.
c) Els altres béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsit i d'altres documents acreditatius de drets dels que sigui titular la Fundació seran custodiats pel Patronat.
d) Tots els béns de la Fundació seran objecte d'inventari en un Llibre Registre de Patrimoni, a càrrec del Patronat.

ARTICLE 32.-

Els casos d'alienació o gravamen de béns immobles, establiments mercantils o béns mobles, amb un valor de mercat superior a 15.000 euros, hauran de comunicar-se al protectorat abans de la seva execució.
Si el valor de mercat supera els 100.000 euros o el 20% de l'actiu de la Fundació que resulti de l'últim balanç aprovat, el patronat, abans de la perfecció del contracte, haurà de presentar una declaració responsable al protectorat en que faci constar que la operació es beneficiosa per la Fundació i haurà d' aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti que l' operació respon a criteris econòmico-financers i de mercat. S'exceptuen els actes de alienació de béns negociats en mercats oficials si s'efectua al menys pel preu de cotització.

ARTICLE 33.-

El Patronat de la Fundació formularà els comptes anuals i l'inventari de manera simultània referits anualment a la data de tancament de l'exercici econòmic d'acord amb els principis comptables generalment admesos i les demés disposicions aplicables en cada cas.

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural, tancant-se el 31 de desembre.

Els comptes anuals estan integrats pel balanç de situació, compte de resultats, compte d'estat de situació de canvis en el patrimoni net, el compte d'estat de situació de fluxos en efectiu i la Memòria de les activitats realitzades durant l'any i de la gestió econòmica del patrimoni.

El Patronat haurà de deliberar i aprovar els documents integrants dels comptes anuals dintre els sis mesos següents al tancament de l'exercici, que hauran de ser presentats per al seu dipòsit al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Els comptes anuals s'hauran de sotmetre a una auditoria externa quan es donin les circumstàncies legalment previstes.

ARTICLE 34.-

Els recursos econòmics de la Fundació han d'estar integrats per les rendes i rendiments produïts per l'actiu, els saldos favorables que resultin de les activitats fundacionals i les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d'incorporar-se al patrimoni fundacional.

ARTICLE 35.-

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta s'ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l'increment dels seus fons propis. El Patronat ha d'aprovar l'aplicació dels ingressos.
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n'especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si s'han d'integrar a la dotació o han d'aplicar-se directament ala consecució dels fins fundacionals.
L'aplicació d'almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals,s'ha de fer efectiva ene le termini de quatre exercicis a comptar de l'inici del següent al de l'acreditació comptable.

ARTICLE 36.-

Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l'exercici.

ARTICLE 37.-

La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d'autorització prèvia, llevat que això comporti l'assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.
La Fundació ha de comunicar al protectorat en el termini de 30 dies l'adquisició i tinença d'accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
En tot cas, l'exercici per part de la Fundació de tasques d'administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.


TITOL VI - MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES I DISSOLUCIÓ

ARTICLE 38.-

Els Estatuts de la Fundació podran ser modificats pel Patronat si es considera convenient per a l'interès de la Fundació sempre tenint en compte la voluntat dels fundadors.

ARTICLE 39.-

La dissolució de la Fundació podrà ser acordada pel Patronat si concorren les circumstàncies legals previstes i es aprovada pel protectorat.

En cas de dissolució, s'obre el període de liquidació a càrrec del Patronat, els liquidadors, si n'hi ha o el protectorat.

El patrimoni romanent s'adjudicarà a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre que es dediquin a activitats anàlogues a les d'aquesta Fundació, i en defecte d'aquestes, a la Generalitat de Catalunya.

El Patronat, una vegada liquidat el patrimoni, decidirà el seu destí d'acord amb l'establert en el paràgraf anterior.