Òrgans de direcció

L’Assemblea Nacional és el màxim òrgan d’Iniciativa per Catalunya Verds. L’Assemblea Nacional es reunirà, com a mínim, cada quatre anys i la constitueixen el conjunt de delegats i delegades, en representació dels i les militants, elegits i elegides segons criteris de proporcionalitat i vetllant per la paritat. A més, és la que té competència en l’elecció del Consell Nacional i la Comissió Executiva Nacional d’acord amb els Estatuts d’ICV.

El Consell Nacional és el màxim òrgan de direcció política i organitzativa d’Iniciativa per Catalunya Verds entre Assembles, d’acord amb els Estatuts d’ICV.

La Comissió Executiva Nacional és la direcció executiva d’Iniciativa per Catalunya Verds. L'Executiva ha d'integrar les responsabilitats executives i aquelles responsabilitats institucionals més importants. La Comissió Executiva escollirà, d’entre les persones membres, un Nucli de Coordinació que tindrà com a responsabilitat la preparació de les reunions de la Comissió Executiva, així com la direcció política executiva diària d’Iniciativa per Catalunya Verds.

Per altra banda, la Comissió de Control Econòmic Financer controlarà les operacions econòmiques, el patrimoni i la comptabilitat i l'execució del pressupost d’Iniciativa per Catalunya Verds. I la Comissió de Garanties i Qualitat Democràtica d’ICV incorpora com a funcions la d'interpretar els preceptes i criteris establerts en el codi ètic i desenvolupar i concretar el seu contingut.