Informació econòmica FNH

Aquesta és la informació econòmica de la Fundació Nous Horitzons que es facilita anualment al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes:

Per mantenir la nostra independència, per evitar conflictes d'interessos i per transparència, la Fundació Nous Horitzons no accepta donacions ni aportacions econòmiques d'empreses, malgrat que la llei ho permet.

2017

2016

2015

2014

2013

2012