12.06.18

Memòria d'activitats de la FNH 2017

Memòria de les activitats de la Fundació Nous Horitzons relativa a l'exercici 2017